O NÁS

Vytvárame inovatívne softvérové riešenia, ktoré nás odlišujú

Soft for Solutions je softvérovou a konzultačnou spoločnosťou na trhu tvorcov informačných systémov a používateľov najnovších informačných technológii.

Okrem dlhoročných skúsenosti v sektoroch štátnej správy, zdravotníctva, bankovníctva a poisťovníctva je ambíciou firmy aplikovať informačný pokrok aj do ďalších oblasti spoločného a podnikateľského prostredia nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 • Praesent feugiat sem mattis.
 • Premium services beyond you.
 • A wonderful serenity.
 • Set a link back to this photo.

Spokojných zákazníkov

Uskutočnených projektov

Rokov skúsenosti

SLUŽBY

Promimentnou stránkou sú naše špecializované služby

Unikátne riešenia sme vyvinuli pre finančný sektor, pre organizácie
v sektore zdravotníctva, poisťovníctva, distribúcie a logistiky.

Hlavný predmet činnosti

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI
Návrh, konzultácie predaj …

 

Vlastné softvérové riešenia

VLASTNÉ SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA
Navrhujeme a vytvárame vlastné softvéry.

 

 

Prínosý riešení S4S

PRÍNOSY RIEŠENÍ S4S
Čo vám prinesie spolupráca s nami?

 

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

 • Návrh, vývoj, implementácia a podpora vlastných softvérových riešení
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti informačných systémov a technológií
 • Predaj, inštalácia a podpora externých databázových systémov, či systémových a komunikačných technológií
 • Optické systémy pre monitorovanie a zaznamenávanie priestupkov v cestnej premávke

VLASTNÉ SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA

 • Jednotný výber poistného Sociálnej poisťovne (spolupráca so spoločnosťami ATOS, s.r.o. a CSC ComputerSciences, s.r.o.
 • Komplexný nemocničný informačný systém XANTA
 • Informačný systém zdravotnej poisťovne
 • Ekonomický informačný systém BPT*F3
 • MIS – manažérsky informačný systém
 • Informačný podsystém centrálneho informačného systému Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, pre správu nehnuteľností KATRENA a KATKA
 • Jednotný výber daní – UNITAS

PRÍNOSY RIEŠENÍ S4S

 • Komplexnosť riešení na základe požiadaviek klienta pokrytím všetkých úrovní riadenia a celého životného cyklu informačného systému
 • Aktívna spolupráca konzultantov a špecialistov spoločnosti pri tvorbe a aktualizácii stratégie informatizácie u klienta
 • Výber najnovších a zároveň overených informačných technológií, ako aj postupov s nimi spojenými
 • Využívanie štandardov a osvedčených metodológií vývoja a implementácie
SPOLUPRÁCA

Naši klienti odchádzajú vždy spokojní

Lepšie rozumieme našim zákazníkom a ich výzvam a dodávame riešenia, ktoré zodpovedajú ich obchodným účelom

NAŠE REFERENCIE

Stratégie sú nevyhnutné k budovaniu úspešnej značky

Lepšie rozumieme našim zákazníkom a ich výzvam a dodávame riešenia, ktoré zodpovedajú ich obchodným účelom

PROJEKTY PRE PRIVÁTNY SEKTOR

Finančný sektor

Slovenská sporiteľňa, A.S., spolupráca s A S SET s.r.o.: Subdodávky pre bankový informačný systém, časť bankové depozitné obchody.
Poštová banka, A.S.: Subdodávky pre bankový informačný systém, časť bankové depozitné obchody, pilotný projekt bankového MIS, MIS pre finančné inštitúcie
Prvá Bratislavská, A.S.: Informačný systém pre aktivity na kapitálovom trhu s ekonomickým podsystémom
Österreichischen Sparkas Senverbrand, Viedeň – Rakúsko: Vypracovanie manažérskeho informačného systému na báze dátového skladu pre Zväz rakúskych sporiteľní (cca 60 bánk s 2500 filiálkami, cca 10 000 používateľmi) a pre Erste Bank, poradenstvo pri integrácii riešení dátových skladov

Sektor zdravotníctva

 • Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava: implementácia informačného systému Národného centra orgánových transplantácií, čakacie listiny, centrálne pracovisko v Ústave preventívnej a klinickej medicíny Bratislava s transplantačnými strediskami v príslušných NsP na území Slovenska
 • Ústav zdravotných informácií a štatistiky: projekt Zdravotného informačného systému v informačnej sústave zdravotníctva pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sektor poisťovníctva

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., spolupráca s IBM Slovensko s.r.o:
  Detailný funkčný model zdravotníckeho poisťovacieho informačného systému,
  Detailná funkčná špecifikácia častí zdravotníckeho poisťovacieho informačného systému obsahujúca rozpracovanie funkcionality vo forme UML modelov (rozpracovanie typových úloh vo forme popisu krokov vykonávaných v jednotlivých typových úlohách s popismi alternatív a nadväzujúcich diagramov tried, popis objektov a ich atribútov, sekvenčné diagramy, diagramy aktivít a stavové diagramy)
  Analýza budúceho informačného systému zdravotnej poisťovne v prostredí CADRE CASE v spolupráci s firmou PIKE Electronic
 • Österreichischen Sparkassenverband, Viedeň – Rakúsko: návrh grafického užívateľského interface pre klient-server architektúru poisťovacieho informačného systému s objektovo orientovanou filozofiou a dizajnom pre Zväz rakúskych sociálnych poisťovní (cca 38 poisťovní)

Ostatný súkromný sektor

 • Italmarket: zavedenie Manažérskeho informačného systému predistribučné organizácie s väzbou na ekonomický podsystém
 • Merkanta: implementácia vlastného Komplexného ekonomického informačného systému BPT*F3
PROJEKTY PRE VEREJNÝ SEKTOR
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky, spolupráca s IBM Slovensko s.r.o.:
  –  audit projektu a realizácie Informačného systému pre podporu daňových úradov Slovenskej republiky a koncept rozvoja informačného systému rezortu,
  – MIS pre Sekciu daňovú a colnú MF SR (colno-finančná štatistika, dovoz a vývoz tovarov, evidencia štátnych príjmov v spolupráci s IBM)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:  podpora a dodávka databázových inštalácií RDBMS Informix a CASE Westmount
 • Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky:  programy verejných investícií, sledovanie verejných investícií pre ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy podľa metodických pokynov MVVP SR
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, PMÚ PHARE:
   projekt Ekonomizácia zdravotníctva v spolupráci s KPMG,
  –  PHARE – projekt modernizácie rezortu zdravotníctva, časť analýza a tvorba MIS v rezorte (štúdia uskutočniteľnosti, multifunkčný model, stratégia budúcej modernizácie)
 • Slovenská správa ciest:  subdodávka vytvorenia projektu vybraných subsystémov pre projekt RIS SSC a prostredie GIS
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia:  distribuovaný informačný systém certifikácie, kontroly a dovozu potravín s integrovaným informačným systémom SKTC 109
 • Humanomed Management, Viedeň – Rakúsko:
   poradenstvo pri vypracovaní MIS na báze DW pre oblasť sociálneho a zdravotného poistenia,
  – poradenstvo pri integrácii riešení do DW pre oblasť sociálneho a zdravotného poistenia
OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

Systémová, databázová a hardvérová spolupráca: COMPUWARE Corporation, ORACLE Slovensko s.r.o. k Hewlett-Packard Slovakia s.r.o., IBM Slovensko s.r.o, MIS A.G., Infor System Union

Riešiteľská spolupráca: Atos IT Solutions and Services s.r.o., CSC Computer Sciences s.r.o., Dimano a.s., Netia s.r.o., pabNET s.r.o., Martian Logic s.r.o., SPasoft s.r.o.

NAŠI KLIENTI

odchádzajú vždy spokojní

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás ešte dnes vyplnením formuláru.

Nechajte nám správu:

 • 0800-123456 (24/7 Support Line)
 • info@example.com
 • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA
Top